Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder for enhver aftale om levering af ydelser fra WebsitterService.

Eventuelle afvigelser fra forretningsbetingelserne er kun gyldige med skriftlig accept fra WebsitterService.

Tilbud fra WebsitterService er gældende i 7 dage, med mindre andet fremgår af tilbuddet. Hvis en opgave kommer til at overstige timeforbruget i væsentlig grad, vil WebsitterService gøre opmærksom på det.

Betalingsbetingelser

Vores betalingsbetingelser er netto 8 dage til konto 5031-1485671 i Jyske Bank, med mindre andet er aftalt. Ved gentagende rykkere, i forbindelse med for sen betaling, pålægges gebyr.

Faktura sendes som PDF-vedhæftning via e-mail.

Priser justeres 1 gang årligt og de aktuelle priser kan ses på hjemmesiden. 

Klippekort er gældende 1 år fra købsdato og kan ikke delvis refunderes.
Klippekort købes inden opstart af en opgave. Bliver det brugt inden opgaven er løst, skal et nyt være bestilt inden opgaven fortsættes. WebsitterService vil gøre opmærksom på, når det er tid at købe et nyt klippekort.

Alle priser oplyses ex moms.

Særligt for kurser

  • Kurser skal betales forud, med mindre andet er aftalt.
  • Frem til fem arbejdsdage inden kursets begyndelse kan aflysning/ændring af dato ske uden omkostninger.
  • Afbud der sker mindre en fem arbejdsdage og mere end to arbejdsdage inden kurset begyndelse vil blive faktureret med 50%.
  • I tilfælde af afbud under to arbejdsdage inden kursus start bliver faktureret for det fulde beløb.

Ophør af samarbejde

Hvis et samarbejde ønskes stoppet af en af parterne, leverer WebsitterService al materiale, koder mv. tilbage til kunden. Eventuelle ubetalte opgaver vil blive opgjort og faktureret.

Ansvar og ansvarsbegrænsninger

  • WebsitterService opbevarer kun oplysninger om adgang til kundens systemer, efter aftale med kunden.
  • Alle oplysninger bliver af WebsitterService behandlet fortroligt.
  • Kunden er til en hver tid forpligtet til at overholde dansk lovgivning mht. det materiale, der leveres til brug på fx deres hjemmeside, sociale medier og i nyhedsbreve. WebsitterService påtager ikke nogen form for ansvar for rigtighed, lovlighed mv. af de informationer og det materiale, som kunden giver til brug på fx deres hjemmeside, sociale medier og i nyhedsbreve. I tilfælde af krav i forbindelse hermed overfor WebsitterService, er kunden forpligtet til at friholde WebsitterService for disse.
  • WebsitterService er ikke ansvarlig for indirekte tab, driftstab, mistet fortjeneste, tabt goodwill eller på anden måde økonomiske tab, der måtte være foranlediget under udførsel af en aftalt opgave.
  • WebsitterServices arbejde sker i henhold til dansk ret, og WebsitterService er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.
  • WebsitterServices er ikke ansvarlig i tilfælde af tab i forbindelse med uvedkommendes adgang til kundens systemer, herunder data, der befinder sig på kundens eller andres internetservere.

Markedsføring

WebsitterService forbeholder sig ret til at anvende kundens navn, logo og billeder i markedsføringsøjemed på WebsitterService hjemmeside og på WebsitterServices sider/profiler på sociale medier.

Revideret 1. januar 2018. Kan ændres uden varsel.